هاست لینوکس دایرکت ادمین

هاست دایرکت
مقدار فضاپهنای باندامکاناتکنترل پنلوب سرورنوع سرورقیمت ماهانهقیمت سالانهسفارش
Plan1100 مگابایتنامحدودنامحدودDirectadminLitespeedلینوکسندارد

10000T

خرید
Plan2200 مگابایتنامحدودنامحدودDirectadminLitespeedلینوکس

ندارد

12000T

خرید
Plan3500 مگابایتنامحدودنامحدودDirectadminLitespeedلینوکسندارد

15000T

خرید
Plan41000 مگابایتنامحدودنامحدودDirectadminLitespeedلینوکس

ندارد

30000T

خرید
Plan52000 مگابایتنامحدودنامحدودDirectadminLitespeedلینوکس

ندارد

38000T

خرید
Plan64000 مگابایتنامحدودنامحدودDirectadminLitespeedلینوکس

ندارد

58000Tخرید